Aktualizováno: 09.05.2023 14:00

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, která je:

Jozef Coloň Se sídlem: Zárieč-Keblov 170, 013 32 Svederník, IČO: 41754271,
zapsaná v živnostenském rejstříku Obvodního úřadu v Žilině, Číslo
živnostenského rejstříku:
580-32585, ("prodávající")  a kupující, který je předmětem nákupu a prodeje zboží na elektronickém webu prodávajícího.

Nejsme plátci DPH-všechny ceny v internetovém obchodě cnnails.cz jsou konečné a včetně DPH.


Kontaktní údaje prodávajícího:

Jozef Coloň,  Zárieč-Keblov 170, 01332 Svederník,  E-mail: info@cnnails.cz

Tel: +421 911 816 513

 

Kupující potvrzuje, že byl seznámen s těmito obchodními podmínkami, které jsou rovněž nedílnou součástí reklamačního řízení a souhlasí s nimi. Pro tyto podmínky je kupující dostatečně upozorněn před provedením vlastní objednávky a má možnost je s nimi seznámit.

 

Dozorový úřad:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj,
 Prestské 71, P. O. Box B-89, 011 79 Žilina 1

Technická kontrola výrobků a ochrana spotřebitele a právní

1.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující zasláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že se tyto všeobecné podmínky a jejich podmínky a ustanovení vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu provozované prodávajícím, na jejímž základě prodávající dodává zboží prezentované na internetových stránkách kupujícího (dále jen , které vznikly zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamace zboží.

 

1.3. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které se dohodnou na podmínkách jinak než ve všeobecných obchodních podmínkách, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostňována před všeobecnými obchodními podmínkami.

 

1.4. Seznam zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu provozované prodávajícím je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého tohoto zboží. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

 

1.5. Prodávající je vázán kupujícím jeho nabídkou zboží prezentovaného na kterékoli v internetových stránkách prodávajícího, včetně ceny po dobu 24 hodin ode dne odeslání oznámení o přijetí

 

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným přijetím kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu a/nebo ve formě kupujícího vyplněného a odeslaného formuláře na webových stránkách prodávajícího a/nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího ("objednávka").

 

2.2. Závazným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícího kupujícímu o přijetí objednávky po předchozím obdržení objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a data dodání zboží požadovaného kupujícím jako "potvrzení objednávky

 

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 

3.1. Prodávající je povinen:

A) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, jakosti a datu a přebalit nebo vybavit pro přepravu způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu,

b) zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s platnými právními předpisy SR;

(c) Předat kupujícímu nejpozději do písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady nezbytné pro převzetí a použití zboží a další dokumenty předepsané platnými právními předpisy (pokyny ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad)

d) příjemce služby, aby vytvořil takové podmínky, které jim umožní odhalit a opravit chyby svého provozu na elektronickém zařízení před odesláním objednávky;

b) Příjemce služeb před odesláním objednávky jasně a komplexně informuje tyto skutečnosti:

1.

2. Technické prostředky pro detekci a opravu chyb.

 

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

 

4. Práva a povinnosti kupujícího

 

4.1. Kupující je povinen:

A) převzetí zakoupeného nebo objednaného zboží,

b) Zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti, včetně nákladů na dodání zboží,

c) nepoškozují dobré obchodní jméno prodávajícího,

d) Potvrdit v dodacím listu přijetí zboží podpisem nebo podpisem jím zmocněné osoby.

 

4.2. Kupující má právo dodat zboží v množství, kvalitě, datu a místě dohodnutém smluvními stranami při závazném přijetí objednávky.

5. Dodací podmínky

 

5.1. Prodávající je povinen nařídit kupujícímu splnění a dodání zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté s kupujícím.

 

5.2. Kupující je povinen převzít zboží v místě uvedeném v přijetí objednávky kupujícího prodávajícím. V případě prodlení s dodáním zboží prodávajícím je prodávající oprávněn jednostranně prodloužit lhůtu pro dodání zboží, a to i opakovaně, jak prodávající potvrdí kupujícímu.

 

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího, aby převzal zboží před uplynutím lhůty sjednané ve smlouvě o prodeji.

 

5.4. Místem dodání zboží je místo uvedené v přijetí objednávky prodávajícím, pokud se strany ve smlouvě o prodeji nedohodnou jinak.

 

5.5. Pokud prodávající přepraví zboží kupujícímu na místo uvedené v kupní smlouvě kupujícím, je kupující povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba oprávněná v případě jeho nepřítomnosti převzít zboží uvedené v kupní smlouvě a podepsat protokol o službě a převodu zboží. Třetí strana oprávněná převzít zboží uvedené ve smlouvě o prodeji je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a doklad o zaplacení zboží a písemnou většinu. Má-li se dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího v místě uvedeném v kupní smlouvě, uhradí se veškeré náklady vzniklé kupujícímu, zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě.

Zboží se považuje za doručené v okamžiku dodání na adresu uvedenou v závazném přijetí objednávky a přijato v okamžiku fyzického převzetí zboží kupujícím nebo jeho zplnomocněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce uvede v protokolu o doručení a převodu zboží.

 

5.6. Kupující je povinen zásilku zkontrolovat, tj. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo balení zboží je mechanicky poškozen, je povinen oznámit dopravce a v jeho přítomnosti, zkontrolovat stav zboží. V případě poškození zboží je kupující povinen posout záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, které má dopravce potvrdit Na základě takto vypracovaného záznamu prodávajícího může prodávající následně předložit vyskladnění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě nevratných vad dodat kupujícímu nové zboží.

 

5.7. Kupující je oprávněn v případě nedoduzdření prodávajícím ve lhůtě stanovené v bodě 5.2 podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny do 15 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy bez převodu hotovosti na účet kupujícího nebo na objednávku

 

Zásilky jsou odesílány prostřednictvím prepravní společnosti Packeta Slovakia s.r.o., . Každou objednávku expedujeme v den přijetí platby nebo den následující. Zásilky zasílané na dobírku jsou odesílané v den objednání (nejpozději do 15:00) nebo den následující. Standardní dodací lhůta je 1 pracovní den.

 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Způsob dopravy

Platba předem

Zásilkovna – výdejní místa

(zboží si vyzvednete na vybraném výdejním místě následující pracovní den)

 * DOBÍRKA + 55 Kč k ceně zásilky

50 Kč*

Česká pošta - Balík Do ruky

(doručení přímo k Vám 1-3 pracovne dni)

 * DOBÍRKA + 55 Kč k ceně zásilky

110 Kč*

Packeta - Balík Do ruky

(doručení přímo k Vám 1-3 pracovne dni)

 * DOBÍRKA + 55 Kč k ceně zásilky

110 Kč*

 * DOBÍRKA + 55 Kč k ceně zásilky

 

Naše dodací lhůty platí v souladu s oddílem 13 (a). 1) Zákon č. 108/2000,2000,22222200022208/2006 Z), s tím, že spotřebitel souhlasí s prodloužením dodací lhůty, kdy to vyžaduje výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti.

6. Kupní cena

 

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží sjednané v kupní smlouvě a/nebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy, včetně nákladů na dodání zboží ("kupní cena") v místě dodání zboží, dodáním společností poskytující poštovní služby, zaplacením společností poskytující spotřebitelské půjčky nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazném přijetí objednávky.

 

6.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit kupní cenu v případě změny právních předpisů, změn v kurzu eura a změn cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.

 

6.3. Pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, považuje se za den platby den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

 

6.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě od kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

 

6.5. Náklady spojené se instalací a poplatek nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávajícího služba není povinna poskytnout kupujícímu.

 

6.6. Všechny ceny uvedené na webových stránkách elektronického obchodu prodávajícího jsou uvedeny s DPH.

 

7. Nabývání vlastnictví a převod rizika poškození zboží

 

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží tím, že plně zaplatí celou kupní cenu za zboží.

 

7.2. Riziko poškození zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo pokud tak neučiní včas, takže prodávající mu umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

8. Reklamační postup (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

 

8.1. Prodávající je odpovědný za vady zboží a kupující je povinen se na prodávajícího okamžitě obrátit podle příslušného reklamačního kódu.

 

8.2. Stížnosti podléhají platnému reklamačnímu řízení. Odesláním objednávky prodávajícímu kupující potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách zboží, včetně toho, kde lze uplatnit reklamaci a provedení záručních oprav v souladu s UST. § 18 ( 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o novelizaci zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. Trestné činy ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

 

8.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

 

8.4. Reklamační postup v tomto formuláři je platný pro všechny obchodní případy, pokud není dohodnuto jinak jinými záručními podmínkami.

 

8.5. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího pouze na zboží, které vykazuje vady způsobené výrobcem, dodavatelem nebo prodávajícím, podléhá záruce a zakoupil prodávající.

 

8.6. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady při předložení zboží, včetně příslušenství, dokumentace a pokynů oprávněnému zástupci prodávajícího, spolu s dokladem o zaplacení.

 

8.7. Pokud zboží vykazuje vady, má zákazník právo uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího v souladu s UST. § 18 ( 2 Zákon tím, že dodal zboží do sídla prodávajícího na vlastní náklady a vyplní reklamační formulář a je doručen prodávajícímu. Formulář určí prodávající a jeho exemplář je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující musí přesně uvést druh a rozsah zboží ve formuláři. Zákazník má právo uplatnit nárok na osobu pověřenou výrobcem k provedení záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním dopise nebo zaslán kupujícímu prodávajícím na jeho žádost. Reklamační řízení o zboží, které může být prodávajícímu objektivně doručeno, začíná dnem, kdy jsou splněny všechny tyto podmínky:

A. Dodání vyplněného formuláře pro reklamaci od kupujícího prodávajícímu,

B. Dodání inzerovaného zboží od kupujícího prodávajícímu,

Reklamační řízení o zboží, které nemůže být objektivně dodáno prodávajícímu a které je pevně začleněno, začíná dnem, kdy jsou splněny všechny tyto podmínky:

A) dodání vyplněného formuláře k reklamaci kupujícího prodávajícímu,

b) provedení kontroly inzerovaného zboží třetí osobou určenou prodávajícím, která vydá kupujícímu písemné potvrzení,

Začátkem reklamačního řízení je rovněž datum uplatnění pohledávky. Inzerované zboží musí být doručeno do sídla prodávajícího, pokud prodávající nebo určená osoba nestanoví jinak (např. přepravu zboží přímo určené osobě).

8.8. Prodávající je povinen přijmout nárok na svém místě nebo na určené osobě v souladu s UST. § 18 ( 2 Zákon.

 

8.9. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o reklamaci zboží v příslušné formě zvolené prodávajícím, např. Ve formě e-mailu nebo v písemné formě, ve které je nutné přesně identifikovat vady zboží v souladu s UST. § 18 ( 5 Zákon a poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z UST. § 622 a UST. § 623 občanského zákoníku. Je-li reklamace podána prostřednictvím komunikace na dálku, je prodávající povinen neprodleně doručit reklamaci kupujícímu; Není-li možné osvědčení doručit okamžitě, musí být osvědčení doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však, spolu s písemnou listinou o vybavení reklamace; Uznání reklamace nelze doručovat, pokud má kupující možnost prokázat nárok jinými prostředky.

 

8.10. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z jeho práv ve smyslu UST. § 622 a UST. § 623 občanského zákoníku platí, prodávající nebo určená osoba je povinna určit způsob vyřízení nároku podle UST. § 2 od .) m) Jednat okamžitě, ve složitějších případech do 3 dnů od zahájení reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména v případech, kdy je nutné komplexní technické posouzení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace se prodávající nebo určená osoba vyředu s reklamací okamžitě, v odůvodněných případech může být reklamace vyřízena později. Nárok však nesmí přesáhnout 30 dnů ode dne uplatnění pohledávky. Po uplynutí lhůty pro uplatnění reklamace má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo má právo vyměnit zboží za nové zboží.

 

8.11. Kupující nemá právo na záruku vad, které byl prodávající informován v době uzavření smlouvy nebo které, s ohledem na okolnosti, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musely vědět.

 

8.12. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné podobné zboží se srovnatelnými technickými parametry.

 

 

 

8.13. Kupující přestává mít nárok na záruku prodávajícího:

a nepředložení dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,

b) neoznámení zjevných vad při převzetí zboží,

(c) Uplynutí záruční doby zboží,

d) Mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

e) používáním zboží v podmínkách, které nereagují na jejich vlhkost, chemické a mechanické vlivy na životní prostředí,

f Neprofesionální manipulace, servis nebo zanedbávání péče o zboží,

g) poškození zboží nadměrným zatížením nebo použitím v rozporu s podmínkami stanovenými v dokumentaci, obecných zásadách, technických normách nebo bezpečnostních předpisech platných v SR;

h) Škody na zboží způsobené nevyhnutelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,

i) Poškození zboží náhodným poškozením a

j neprofesionální zásah, poškození dopravy, poškození vody, požáru, statické nebo atmosférické elektřiny nebo jiné vyšší moci;

k) Zásah zboží neoprávněnou osobou.

 

8.14. Prodávající je povinen vybavit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

A) přeprava opraveného zboží,

b Výměna zboží,

c vrácení kupní ceny zboží;

d) zaplacení přiměřené slevy z ceny zboží;

e) písemná výzva k přijetí zamýšleného plnění prodávajícím,

f Odůvodněným zamítnutím pohledávky zboží .

 

8.15. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace a vydat písemný dokument kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní služby nebo e-mailem.

 

8.16. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není v konkrétních případech stanovena záruční doba a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokladů týkajících se zboží oprávněnou osobou.

 

8.17. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po jejímž uplynutí nemohl kupující zboží použít z důvodu záruční opravy zboží.

 

8.18 V případě výměny zboží za novou obdrží kupující doklad uvádějící vyměněné zboží a jakékoli další stížnosti se podávají na základě originálu dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nový začíná běžet záruční dobu znovu od obdržení nového zboží, ale pouze na nové zboží.

 

8.19. Veškeré příslušné záruční opravy jsou zdarma.

8.20 Pokud jde o vymahatelnou vadu, bude reklamace poskytnuta podle rozhodnutí kupujícího takto:

A) Prodávající zajistí, aby vada byla odstraněna, nebo

b) Vadné zboží prodávajícího nahradí.

 

8.21. Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit, nebo ještě jednou opakovanou vada, nebo větší počet různých odstranitelných vad a která brání řádnému použití zboží jako prostého vad, prodávající v závislosti na rozhodnutí kupujícího uplatnit nárok následujícím způsobem:

a) výměnu zboží za zboží, jiné funkční rovnocenné nebo lepší technické parametry;

b) Nemůže-li prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vydáním dobropisu vadnému zboží.

 

8.22. Reklamace se vztahuje pouze na vady obsažené v reklamačním formuláři.

 

8.23 Pro účely reklamace se výskyt odstranitelné vady považuje za více než dvojnásobek v důsledku opakované odstranitelné vady.

 

8.24 Pro účely reklamace se má za to, že více než tři různé odstranitelné vady se vyskytují u většího počtu různých odstranitelných vad současně.

 

8.25. Pro účely reklamace se po dobu, která je považována za dobu, po kterou kupující nemůže zboží řádně převzít, dobu, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující vady zboží po dobu delší než 180 dnů.

 

8.26. Nárok kupujícího na reklamaci vady zboží je poté, co uplatnil své právo a požádal prodávajícího o odstranění spotřebované vady a bez ohledu na výsledek reklamace již nemá nárok na stejnou jedinečnou vadu (nikoliv vadu stejného druhu) pro opakované uplatnění nároku.

 

8.27. Pokud prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může kupující uplatnit své právo odstranit vadu zboží soudem.

 

Při zasílání zboží vyplňte reklamační dopis, který můžete

Ke stažení ZDE > > Reklamacny-List. doc (38 kB) < <

9. Osobní údaje a jejich ochrana

 

 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující, je-li fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu jeho jméno a příjmení, adresu svého bydliště, včetně PSČ, telefonního čísla a e-mailové adresy.

 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující, je-li právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu jeho jméno a příjmení, obchodní jméno, adresu kanceláře, včetně PSČ, ID, DPH, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 

9.3. Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu UST. § 7 ( 1 zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracovával a uchovával své osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou nezbytné pro provoz prodávajícího a jejich zpracování ve všech jeho informačních systémech. Kupující také poskytuje prodávajícímu souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a s přeshraničním předáváním osobních údajů do třetích zemí (jakékoli země v rámci Evropské unie a zemí nazývaných "safe harbor"). Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího a nakládat s nimi v souladu s platnou legislativou SR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli písemně odvolat. Souhlas vyprší do 1 měsíce od obdržení souhlasu kupujícího prodávajícímu.

 

9.4. Při podání objednávky kupující vyjadřuje svůj souhlas zejména se zasláním zprávy o činnostech, nabídkách a propagačních akcích prodávajícího. Kupující může kdykoli písemně odvolat tuto samostatnou dohodu s prodávajícím o zaslání zpráv o činnosti, nabídek a propagačních akcí prodávajícímu, aniž by byly ovlivněny nebo zmařeny možností uzavřít kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím podle těchto všeobecných podmínek. Souhlas vyprší do 1 měsíce od obdržení souhlasu kupujícího prodávajícímu.

 

9.5. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v online režimu na webových stránkách internetového obchodu ihned po přihlášení.

 

Odstranění osobních údajů z naší databáze lze realizovat zasláním žádosti na e-mailovou info@cnnails.cz nebo prostřednictvím aplikace, kterou můžete

Ke stažení ZDE > > Žádost o vymazání osobních údajů.

 

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží sjednané ve smlouvě o prodeji přerušil výrobu nebo provedl takové významné změny, aby se zabránilo plnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo, , není schopna dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito Podmínkami nebo v ceně uvedené v internetovém obchodě. Prodávající je povinen neprodleně informovat kupujícího a vrátit zálohu na zboží sjednané ve smlouvě o prodeji do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím nebo objednávkou.

 

10.2. Spotřebitel je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne obdržení písemných informací podle § 7 odst. 1 (d)). Odstoupení spotřebitele od smlouvy se od počátku vypouští.

Počítání času se řídí § 122 občanského zákoníku takto:

Lhůta stanovená dny začíná dnem následujícím po události, která je rozhodující pro její zahájení. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den.

10.3. Spotřebitel vrátí zboží prodávajícímu do sedmi pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy bez ohledu na to, zda bylo zboží použito nebo zda má vady, které spotřebitel nezpůsobil; Musí být zachována odpovídající péče o zboží.

 

10.4. Prodávající je povinen vzít zboží zpět a vrátit spotřebiteli cenu zaplacenou za zboží nebo službu nebo vrátit spotřebiteli nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli veškeré platby, které obdržel na základě smlouvy nebo v souvislosti s ním, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků

 

10.5. Odstoupení od smlouvy musí kupující písemně provést ve formě vyplněné formy, jejíž formu určí prodávající a jeho vzor je uveden na internetových stránkách prodávajícího.

 

10.6. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek zahrnuje identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým musí prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu. Současně s odchýlení od kupní smlouvy je prodávající povinen dodat zboží spolu s příslušenstvím, včetně dokladu o zaplacení, atd.

 

 

 

 

10.7. Pokud kupující souhlasí se smlouvou a dodá prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozené nebo neúplné, vrátí kupní cenu kupujícímu za zboží uvedené ve smluvním přijetí objednávky nebo části snížené v souladu s UST. § 457 občanského zákoníku o hodnotě jeho opotřebení ve výši 1% z celkové ceny zboží za každý den užívání zboží a hodnotu opravy a umístění zboží v původním stavu do 14 pracovních dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy a dodání zboží prodávajícímu nespadající do původního stavu

Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout z kupní smlouvy > >zde< <

10.8. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku v následujících případech:


a) V případě smlouvy, která je předmětem poskytování služby, pokud služba začala být poskytována s výslovným souhlasem kupujícího a kupující prohlásil, že byl řádně poučen, že vyjádření souhlasu ztrácí právo odstoupit od smlouvy po úplném poskytnutí služby a pokud byla služba plně poskytnuta,

b) V případě smlouvy, která je předmětem prodeje zboží nebo služeb, jejíž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během doby odstoupení od smlouvy,

c V případě smlouvy, která je předmětem prodeje zboží vyrobeného v souladu se zvláštními požadavky kupujícího, zboží vyrobené pro mír nebo zboží určené samostatně pro jednoho kupujícího. Že objednávka má zvláštní charakter nebo že se jedná o smluvní výrobu, kupující bude informován a poučen.

d) V případě smlouvy, která je předmětem prodeje zboží, které se rychle zhoršuje nebo podléhá rychlé zkáze

e v případě smlouvy, která je předmětem prodeje zboží uzavřeného v ochranném balíčku, která není vhodná k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jejíž obal byl porušen při dodání,

f v případě smlouvy, která je předmětem prodeje zboží, které může být s ohledem na svou povahu neoddělitelně spjato s jiným zbožím,

g) V případě smlouvy, která je předmětem provedení naléhavých oprav nebo údržby, o kterou kupující výslovně požádal prodávajícího,

Má-li být podle smlouvy uzavřené ve smyslu těchto VOP poskytování služby zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nebo, pokud o to kupující požádá, ztrácí kupující souhlas se zahájením služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy po úplném doručení. Kupující podle podmínek těchto VOP prohlašuje, že byl poučen výše uvedenými okolnostmi, za kterých ztrácí právo odstoupit od smlouvy.

 

 

 

11. Závěrečná ustanovení

 

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Povinnost písemného oznámení o změně těchto všeobecných obchodních podmínek je splněna umístěním na webové stránky elektronického obchodu prodávajícího.

 

11.2. Je-li kupní smlouva uzavřena písemně, musí být každá její změna písemná.

 

11.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že po dobu užívání se doba doručení zboží kupujícímu podle těchto všeobecných podmínek považuje za doručenou prodávajícímu v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 

11.4. Příslušná ustanovení občanského zákoníku se vztahují na vztahy, na které se nevztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, zákon č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a noveli zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu v oblasti ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, jakož i zákonů č. 122/2013 Z. Z, zákon č. 391/2015 Sb. a 102/2014 Sb. pro osoby, které nejsou spotřebiteli, se neregulované vztahy řídí obchodním zákoníkem.

11.5. Příslušná ustanovení občanského zákoníku se vztahují na vztahy, na které se nevztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, zákon č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a noveli zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu v oblasti ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, jakož i zákonů č. 122/2013 Z. Z, zákon č. 391/2015 Sb. a 102/2014 Sb. pro osoby, které nejsou spotřebiteli, se neregulované vztahy řídí obchodním zákoníkem.

Není-li spotřebitel spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil svůj nárok, nebo má-li za to, že prodávající porušil svá práva, má možnost odkázat prodávajícího na žádost o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o opravu nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne odeslání, má spotřebitel ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a změně některých zákonů právo podat alternativní řešení sporů. Příslušným subjektem pro alternativní řešení sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů ADR v držení Ministerstva hospodářství Slovenské republiky (https://www.mhsr.sk/), přičemž spotřebitel má právo volby, na které z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů. Současně může spotřebitel využít on-line platformu pro řešení sporů k podání žádosti o alternativní řešení sporů, která je k dispozici na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za průmyslový vzor najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

 

11.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují proti kupujícímu v platnost uzavřením kupní smlouvy.

 

11.7. Kupující prohlašuje, že byl s těmito všeobecnými podmínkami seznámen a je s nimi plně sjednán před dokončením nebo oznámením objednávky.

 

V Svederníku dne 9.05. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasledujte nás na Facebooku