Kategorie

Dezinfekce

Specials

Specials
Všechny produkty ve slevě

Novinky

Novinky
Všechny novinky

Aktualizováno: 23.05.2018 11:00

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních
stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je: Ing. Milan Bača Se sídlem: Zárieč-Keblov 171, 013 32 Svederník, IČO: 51287480,
zapsaná v živnostenském rejstříku Obvodního úřadu v Žilině, Číslo
živnostenského rejstříku: 580-61747 (dále jen "prodávající") a kupujícím,
jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického
obchodu prodávajícího. Nejsme plátci DPH - všechny ceny v internetovém obchodě
www.cnnails.cz jsou konečné a včetně DPH. Kontaktní údaje prodávajícího:

Ing. Milan Bača,  Zárieč-Keblov 171, 01332 Svederník,  E-mail: info@cnnails.cz

Tel: 00421 904 305 303 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s
těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je i reklamační řád, a
že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před uskutečněním
vlastní objednávky dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Orgán
dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79
Žilina 1

Odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor.

1.2.Zmluvné strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu
potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich
podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na
jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje
prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené
internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy
mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a
reklamaci zboží.

1.3. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V
případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si
dohodnou podmínky jinak, než jsou uvedeny ve všeobecných obchodních podmínkách,
 budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními
podmínkami.

1.4. Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu,
kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a
prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků.
Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

1.5. Prodávající je vázán kupujícímu svou nabídkou zboží prezentovaného na
kterékoliv internetové stránce prodávajícího včetně ceny během lhůty 24 hodin
od odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní
smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného
prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na
internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky
kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka ").

2.2. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické
nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po
předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu
dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v
dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu
způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,

b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,

c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické
podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady
předepsané platnými právními předpisy (návod v slovenském jazyce, záruční list,
 dodací list, daňový doklad)

d) příjemci služeb vytvořit takové podmínky, které umožní zjistit a opravit
chyby jeho úkonů na elektronickém zařízení před odesláním objednávky,

b) příjemce služeb před odesláním jeho objednávky jednoznačně a srozumitelně
informovat o:

1. úkonech potřebných k uzavření smlouvy,

2. technických prostředcích na zjištění a opravu chyb.

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího
za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:

a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,

b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti
včetně nákladů na doručení zboží,

c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,

d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím
pověřené osoby.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě
dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.

Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentů oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o koupi.

Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele.

Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, pokud se strany nedohodnou jinak. Kupující společně se zbožím vhodným způsobem dourčí i informace o vadách které reklamuje. Vzor reklamačního formuláře je umístěn na stránkách prodávajícího ale kupující může využít jakoukoli jinou formu doručení popisu vady.

Prodávající vyřídí reklamaci zboží ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení.

Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

provedením prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou, určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona.

V místě určeném pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 3 Zákona.

Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

Prodávající vydá v den přijetí reklamace kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží v písemné formě ale i např. ve formě emailu, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

    
nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
    
uplynutím záruční doby zboží,
    
mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
    
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
    
neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
    
poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
    
poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
    
poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
    
neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
    
zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

 
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následují

předáním opraveného zboží,
    
výměnou zboží,
    
vrácením kupní ceny zboží,
    
vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
    
písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
    
odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

 
Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Záruční doba je 24 měsíců, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. v případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:

    
prodávající zajistí odstranění vady, nebo
    
prodávající vadné zboží vymění.

Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:

    
výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
    
v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

 
Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

Při zaslání zboží vyplňte prosím reklamační list jehož vzor si můžete stáhnout níže, ale samozřejmě můžete použít i jinou vhodnou formu na popis vady.
 

stáhnete zde

V případě nejasností ohledně reklamace zboží nás kontaktujte emailem nebo telefonicky.